VISIBILIS Salgs- og leveringsbetingelser

Indholdsfortegnelse
1. Generelt
2. Indgåelse
3. Opsigelse
4. Priser
5. Betalingsbetingelser
6. Leveringsbetingelser
7. Force majeure
8. Reklamations- og undersøgelsespligt
9. Misligholdelse
10. Ansvarsbegrænsning
11. Tavshedspligt og fortrolighed
12. Markedsføringskonti
13. Lovvalg og værneting
14. Informationsmails

1. Generelt
Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem VISIBILIS, CVR-nr. 28 00 96 23 (herefter benævnt ”​VISIBILIS”​) som sælger og kunden (herefter benævnt ”​Køber”​). VISIBILIS og Køber bliver tilsammen benævnt Parterne.

Enhver aftale om levering med VISIBILIS sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende for alle aftaler mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af den af VISIBILIS fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
VISIBILIS bliver tidligst forpligtet ved sit tilbud, uanset hvorledes disse betegnes, når VISIBILIS har afsendt sin ordrebekræftelse. VISIBILIS er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af VISIBILIS fremsendte tilbud.

Når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra VISIBILIS og bekræftet denne, har Køber accepteret de af VISIBILIS fremsendte tilbud, medmindre Køber forinden og på anden vis har accepteret tilbuddet.

Hvor Købers loginoplysninger påkræves for at opfylde aftalen, skal loginoplysningerne fremsendes VISIBILIS senest 8 dage efter ordrebekræftelsen er modtaget. Der gives VISIBILIS fuld dispositionsret over Købers konti – heriblandt Google Ads konti – hvilket medfører, at VISIBILIS er berettiget til at deaktivere adgangen for andre kundeadministratorer.

3. Opsigelse
For samtlige aftaler om Google Ads er der en bindingsperiode på 4 måneder, medmindre Parterne har aftalt en anden bindingsperiode. I bindingsperioden er aftalen af begge Parter uopsigelig, medmindre Køber misligholder nærværende betingelser.

For andre aftaler med VISIBILIS er bindingsperioden anført under det pågældende tilbud. Hvor der er angivet en bindingsperiode, kan ingen af Parterne opsige aftalen i bindingsperioden.

Såfremt Køber vil opsige aftalen med VISIBILIS, skal Køber senest 1 måned før bindingsperiodens udløb pr. mail meddele til VISIBILIS, at aftalen opsiges. Har VISIBILIS ikke rettidigt modtaget en sådan opsigelse, fortsætter aftalen efter bindingsperioden. Herefter kan aftalen opsiges pr. mail med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Såfremt der ikke er angivet en bindingsperiode ved en løbende ydelse, er begge Parter berettiget til at opsige aftalen med 1 måneds varsel til udgangen af en måned.

4. Priser
Alle priser er angivet ekskl. moms.

VISIBILIS er berettiget til at opkræve oprettelsesgebyr ved aftalens indgåelse, hvilke gebyrer vil fremgå særskilt i tilbuddet/ordrebekræftelsen.

Såfremt der i aftaleperioden eller ved aftaleindgåelsen indtræder prisstigninger hos de leverandører, som VISIBILIS anvender til opfyldelse af aftalen med Køber, er VISIBILIS berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger. Dog ikke uden at have adviseret Køber i forvejen.
VISIBILIS er berettiget til at fakturere Køber straks, medmindre anden aftale er indgået. Betalingsbetingelserne forefindes på fakturaen. VISIBILIS er tillige berettiget til at kræve et depositum hos Køber ved aftaler med en bindingsperiode, eller ved køb hvor købesummen udgør et beløb større end kr. 10.000 ekskl. moms.

5. Betalingsbetingelser
VISIBILIS har betalingsfrist på 8 dage netto. Ved overskridelse af den på fakturaen angivne forfaldsdag, tillægges fakturabeløbet rente i henhold til Renteloven.
Ved fremsendelse af betalingspåmindelser beregnes et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. betalingspåmindelse, ligesom VISIBILIS er berettiget til at kræve kompensationsgebyr på kr. 310,00.
Ved betalingsmisligholdelse er VISIBILIS berettiget til at kræve VISIBILIS’ omkostninger til inkasso ved advokat dækket fuldt ud og således ikke kun de ved Renteloven fastsatte maksimumtakster.

6. Leveringsbetingelser
Ved levering af Google Ads administration hvor leveringen sker successivt, kan Køber ikke hæve aftalen, medmindre VISIBILIS ikke har igangsat det aftalte arbejde inden 30 dage efter at Sælger har godkendt ordrebekræftelsen.

7. Force majeure
VISIBILIS er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af VISIBILIS’ forpligtelser, såfremt VISIBILIS kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for VISIBILIS’ kontrol så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet og nedbrud af internetforbindelse.

I så fald er VISIBILIS berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af Parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af Parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations- og undersøgelsespligt
Køber er pligtig til at undersøge det leverede straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel. Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber Køber retten til at gøre manglen gældende. Ved løbende ydelser, herunder, men ikke begrænset til Google Ads, er Køber afskåret fra at reklamere, medmindre der foreligger åbenbare mangler.

9. Misligholdelse
Såfremt Køber væsentlig misligholder nærværende salgs- og leveringsbetingelser og misligholdelsen ikke er afhjulpet inden 10 dage efter at VISIBILIS har fremsendt påkravsskrivelse om at afhjælpe misligholdelsen, er VISIBILIS berettiget til og uden ugrundet ophold, at hæve aftalen.

Som væsentlig misligholdelse anses, men ikke udtømmende:
Købers manglende betaling,
Købers ændring af loginoplysninger i aftaleperioden, jf. pkt. 2.3,
Øvrige hindringer, som kan tilregnes Køber og som forhindrer VISIBILIS i at opfylde aftalen (købers fordringshavermora).

Dersom Køber væsentlig misligholder nærværende betingelser, er VISIBILIS, foruden at hæve aftalen, berettiget til at fakturere i overensstemmelse med, at aftalen var opfyldt og uden at eventuelle rabatter medregnes. For løbende ydelser med en bindingsperiode indebærer dette, at VISIBILIS er berettiget til at fakturere for hele bindingsperioden, uagtet at bindingsperioden endnu ikke er udløbet.

10. Ansvarsbegrænsning
VISIBILIS’ erstatningsansvar er maksimeret til 10 % af fakturaprisen for det mangelfulde, og VISIBILIS kan under ingen omstændigheder gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, såsom driftstab, avancetab, tab af data, tab af goodwill eller øvrige tab.

Såfremt VISIBILIS anvender et søgeord i kundens kampagner eller markedsføringsmateriale, der udgør et forretningskendetegn eller er i strid med markedsføringsloven, eller anvender et søgeord der på anden måde krænker en tredjemands immaterielle rettigheder, kan VISIBILIS ikke gøres erstatningsansvarlig herfor.

VISIBILIS er tillige berettiget til uden videre varsel og uden tilbagebetalingspligt at ændre eller afbryde kampagner, som er i strid med god markedsføringsskik, redelig handlemåde eller tredjemands immaterielle rettigheder.

11. Tavshedspligt og fortrolighed
De mellem VISIBILIS og Kunden udvekslede oplysninger skal behandles fortroligt. VISIBILIS er dog berettiget til at videregive oplysninger til tredjemand, som er nødvendig for at kunne opfylde sine aftaleforpligtelser. Køber er ikke berettiget til at videregive oplysninger af enhver art til tredjemand, herunder – men ikke begrænset til – aftalen mellem VISIBILIS og Kunden samt korrespondance m.v.

Enhver tvist mellem parterne skal forsøges løst i mindelighed. Derfor er det samtidigt aftalt, at VISIBILIS og Kunden ikke må udtale sig negativt om hinanden i offentligheden, uanset i hvilken form denne er fremsat og offentliggjort. Forbuddet gælder samtidigt på sociale medier samt øvrige online medier.

Overtrædelse af dette punkt udløser ​betaling af en konventionalbod på kr. 5.000,00​ for hver selvstændig overtrædelse. Ved vedvarende overtrædelse af dette punkt, anses hver påbegyndt dag for en selvstændig overtrædelse, der udløser konventionalbodens betaling i hvert enkelt tilfælde.

12. Markedsføringskonti
I tilfælde af opsigelse eller ophævelse af aftalen, vil VISIBILIS lade Ads konti og deslige køre uændret videre uden at pause aktiviteterne, medmindre Køber forud for opsigelsen henholdsvis ophævelsen har instrueret VISIBILIS i andet.

13. Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende nærværende betingelser skal afgøres efter dansk rets regler og ved Retten i Roskilde.

14. Informationsmails
I forbindelse med Købers aftale med VISIBILIS, afsendes der løbende information til kunden, som er relevant for det købte produkt/ydelse. Disse mails vil kun dreje sig om det købte og der vil ikke blive sendt markedsføringsmails af nogen art. Køber kan til enhver tid afmelde sig disse informationsmails.